Get Adobe Flash player

 

 

 

 

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ศศ.ม. บริหารการศึกษา)

   
 

นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ

คศ.3

(คบ.วิทยาศาสตร์ เกียรตินิยม)

 

                    

 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา

คศ.3

(กศ.บ.พลศึกษา)

 
 

นายสุเทพ ภูชุม

คศ.3

(คบ.ภาษาไทย)

 

นางประภาสนันท์ ธรศรี

คศ.3

(กศ.บ.โภชนาการชุมชน)

 
 

นายสังคม วิบูลย์สิน

คศ.3

(คบ.เกษตรศาสตร์,ศษ.บ.บริหารการศึกษา)

 

นางกรรณิกา วิบูลย์สิน

คศ.3

(คบ.บรรณารักษ์)

 
 

นางสาวปาริฉัตร วงษ์เจริญ

คศ.2

(คบ.ภาษาอังกฤษ)

 

นางอรัญญา สุวรรณวงศ์

คศ.3

(คบ.จิตวิทยาและแนะแนว)

 
 

นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 

นายชุมพร ปิ่นโพธิ์

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 
 

 

นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา

คศ.1

(วท.บ. วิทยาศาสตร์  รป.ม. NIDA)

 

นายจิตติชัย บุญพา

คศ.1

(คบ.เคมี เกียรตินิยม)

 
 

นางสาวชฎารัตน์ พลเดช

คศ.1

(วท.บ. คณิตศาสตร์)

 

 

นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์

คศ.1

(ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม)

 

 
 

 

 

 

นายพงษ์พิชัย ภูกองไชย

ครูอัตราจ้าง

(คบ.เคมี)

นายบัณฑิต    ดวงฉ่ำ

(ค.บ. ภาษาไทย)

ครูอัตราจ้าง

 

 

 นางสาวสุมาลี ศรีทัตชิ

ครูอัตราจ้าง

(วท.บ. วิทยาศาสตร์)


 

 

 

 

 

Miss.วาน ซื้อ หราย

ครูสอนภาษาจีน

 

นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี

( คศ.บ. นาฏศิลป์)

ครูอัตราจ้าง

 

 
 

  

                

นายประยุทธ หมั่นเก็บ

ช่างปูน ช.4

(นักการ)

             

  

            (คนขับโรงเรียน)

                      

               

   นางศิริลักษณ์    แสนบุญศิริ

   (แม่บ้าน)

                      

 
         

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน


                                      วิชชา จรณ สมปนโน เสฏโฐ

               ความหมาย บุคคลซึ่งถึงพร้อมด้วยความรู้ดี  ความประพฤติดี  เป็นผู้ประเสริฐ


ประวัติโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร

 

                โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สาขาห้วยสามพาด อำเภอกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการจัดตั้งสาขาโรงเรียนได้มีการประสานงานของคณะครูอาจารย์ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กับผู้นำท้องถิ่นโดยทางคณะครู - อาจารย์ ได้เชิญให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักการและข้อมูลในการจัดตั้งสาขาโรงเรียนและทางสภาตำบลห้วยสามพาด  ได้ทำหนังสือเชิญบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหลักการ  ข้อมูลในการจัดตั้งสาขาโรงเรียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2535 โดยมี นายประเสริฐ  ชาวกะมุด, นายประทีป สุทธิเวช, นายนิรันดร์  พิทักษฤษณ์  และนายพรชัย สุวพงษ์ เข้าร่วมประชุมโดยมีนายประเสริฐ  ชาวกะมุด เป็นผู้ให้ข้อมูลและหลักการและในที่สุดที่ประสุดมีมติเป็นเอกฉันท์และได้ตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินและในการประชุมครั้งต่อมาโรงเรียนได้เชิญบุคลากรในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านประธานกรรมการสาขาโรงเรียน คือ นายพิน  ศรีอาจ, ผอ.ชวน  บุญแสนแผน,ผอ.คำพันธ์ ชินภาส ศึกษาธิการอำเภอกุมภวาปี  มาร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและเชิญผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษายินดีและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและในเวลาต่อมา  ชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ได้ทราบข่าวการประชุมจัดตั้งโรงเรียนจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือและมีมติให้สภาตำบลใช้ที่ดินสารธารณะประโยชน์โคกหินแห่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  ตราบจนทุกวันนี้ ต่อมาได้ดำเนินการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการจัดตั้งอาคารชั่วคราว โดยเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2536  และเมื่ออาคารชั่วคราวชื่อว่าอาคารสามพาดได้ดำเนินการเสร็จได้ทำพิธีเปิดสาขาโรงเรียน โดยมี นายองอาจ  วุฒิเสน  ผุ้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนั้น  มีนายประเสริฐ ชาวกะมุด เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขาและมีนายพรชัย  สุวพงษ์  เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานสาขาโรงเรียน  ต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ในอำเภอกุมภวาปี  เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539 และมีนายประเสริฐ  ชาวกะมุด เป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1 ต.ค. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันเป็นโรงเรียนในสังกัด สพม.20  จังหวัดอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปิดสอนแบบสหศึกษาที่ตั้ง  สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41110

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงทะเบียน

BuaXua Calendar