Get Adobe Flash player

?

?

?

?

นายธวัชชัย ?โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ศศ.ม. บริหารการศึกษา)

? ?
?

นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

?

?

? ? ? ? ??? ? ? ? ??

?นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

?

?
?

นายสุเทพ ภูชุม

คศ.3

(คบ.ภาษาไทย)

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

?

?

นายสังคม วิบูลย์สิน

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

?

?
?

?

นางประภาสนันท์ ธรศรี

คศ.3

(กศ.บ.โภชนาการชุมชน)

?

นางกรรณิกา วิบูลย์สิน

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

?
?

นายชุมพร ปิ่นโพธิ์

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

?

?

นางอรัญญา สุวรรณวงศ์

คศ.3

(คบ.จิตวิทยาและแนะแนว)

?
?

นางสาวปาริฉัตร วงษ์เจริญ

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

?

?

นางสาวชฎารัตน์ พลเดช

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

?
?

?

นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์

คศ.1

(ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม)

?

นายจิตติชัย บุญพา

คศ.1

(คบ.เคมี เกียรตินิยม)

?
?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

นายพงษ์พิชัย ภูกองไชย

ครูอัตราจ้าง

(คบ.เคมี)

นายบัณฑิต ?? ดวงฉ่ำ

(ค.บ. ภาษาไทย)

ครูอัตราจ้าง

?

?

?นางสาวสุมาลี ศรีทัตชิ

ครูอัตราจ้าง

(วท.บ. วิทยาศาสตร์)


?

?

?

?

?

Miss.วาน ซื้อ หราย

ครูสอนภาษาจีน

?

นางสาวสกุลรัตน์ อินบุญญา

(ค.บ. เคมี)

ครูอัตราจ้าง

?

?
?

??

? ? ? ? ? ??? ??

นายประยุทธ หมั่นเก็บ

ช่างปูน ช.4

(นักการ)

? ? ? ? ? ? ?

??

? ? ?? ? ? ?(คนขับโรงเรียน)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ?

???นางศิริลักษณ์ ?? แสนบุญศิริ

? ?(แม่บ้าน)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

?
? ? ? ? ?

?

?

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย ?โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงทะเบียน

BuaXua Calendar