Get Adobe Flash player

 

 

 

 

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ศศ.ม. บริหารการศึกษา)

   
 

นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ

คศ.3

(คบ.วิทยาศาสตร์ เกียรตินิยม)

 

                    

 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา

คศ.3

(กศ.บ.พลศึกษา)

 
 

นายสุเทพ ภูชุม

คศ.3

(คบ.ภาษาไทย)

 

นางประภาสนันท์ ธรศรี

คศ.3

(กศ.บ.โภชนาการชุมชน)

 
 

นายสังคม วิบูลย์สิน

คศ.3

(คบ.เกษตรศาสตร์,ศษ.บ.บริหารการศึกษา)

 

นางกรรณิกา วิบูลย์สิน

คศ.3

(คบ.บรรณารักษ์)

 
 

นางสาวปาริฉัตร วงษ์เจริญ

คศ.2

(คบ.ภาษาอังกฤษ)

 

นางอรัญญา สุวรรณวงศ์

คศ.3

(คบ.จิตวิทยาและแนะแนว)

 
 

นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 

นายชุมพร ปิ่นโพธิ์

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 
 

 

นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา

คศ.1

(วท.บ. วิทยาศาสตร์  รป.ม. NIDA)

 

นายจิตติชัย บุญพา

คศ.1

(คบ.เคมี เกียรตินิยม)

 
 

นางสาวชฎารัตน์ พลเดช

คศ.1

(วท.บ. คณิตศาสตร์)

 

 

นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์

คศ.1

(ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม)

 

 
 

 

 

 

นายพงษ์พิชัย ภูกองไชย

ครูอัตราจ้าง

(คบ.เคมี)

นายบัณฑิต    ดวงฉ่ำ

(ค.บ. ภาษาไทย)

ครูอัตราจ้าง

 

 

 นางสาวสุมาลี ศรีทัตชิ

ครูอัตราจ้าง

(วท.บ. วิทยาศาสตร์)


 

 

 

 

 

Miss.วาน ซื้อ หราย

ครูสอนภาษาจีน

 

นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี

( คศ.บ. นาฏศิลป์)

ครูอัตราจ้าง

 

 
 

  

                

นายประยุทธ หมั่นเก็บ

ช่างปูน ช.4

(นักการ)

             

  

            (คนขับโรงเรียน)

                      

               

   นางศิริลักษณ์    แสนบุญศิริ

   (แม่บ้าน)

                      

 
         

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงทะเบียน

BuaXua Calendar