Get Adobe Flash player

 

   

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ศศ.ม. บริหารการศึกษา)

   
 

นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ

คศ.3

(คบ.วิทยาศาสตร์ เกียรตินิยม)

 

                    

 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา

คศ.3

(กศ.บ.พลศึกษา)

 
 

นายสุเทพ ภูชุม

คศ.3

(คบ.ภาษาไทย)

 

นางประภาสนันท์ ธรศรี

คศ.3

(กศ.บ.โภชนาการชุมชน)

 
 

นายสังคม วิบูลย์สิน

คศ.3

(คบ.เกษตรศาสตร์,ศษ.บ.บริหารการศึกษา)

 

นางกรรณิกา วิบูลย์สิน

คศ.3

(คบ.บรรณารักษ์)

 
 

นางสาวปาริฉัตร วงษ์เจริญ

คศ.2

(คบ.ภาษาอังกฤษ)

 

นางอรัญญา สุวรรณวงศ์

คศ.2

(คบ.จิตวิทยาและแนะแนว)

 
 

นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 

นายชุมพร ปิ่นโพธิ์

คศ.1

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 
 

 

นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา

คศ.1

(วท.บ. วิทยาศาสตร์  รป.ม. NIDA)

 

นายจิตติชัย บุญพา

คศ.1

(คบ.เคมี เกียรตินิยม)

 
 

นางสาวชฎารัตน์ พลเดช

คศ.1

(วท.บ. คณิตศาสตร์)

 

 

นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์

ครูผู้ช่วย

(ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม)

 

 
 

 

 

 

นายพงษ์พิชัย ภูกองไชย

ครูอัตราจ้าง

(คบ.เคมี)

 

 

 นางสาวสุมาลี ศรีทัตชิ

ครูอัตราจ้าง

(วท.บ. วิทยาศาสตร์)

 

 

Miss.วาน ซื้อ หราย

ครูสอนภาษาจีน

 
 

  

                  

นายประยุทธ หมั่นเก็บ

ช่างปูน ช.4

(นักการ)

             

     นายไพศาล วงศ์ใสษา

       (คนขับโรงเรียน)

                      

            

   นายไพศาล วงศ์ใสษา

   (คนขับโรงเรียน)

                      

 
         

 

 

ข่าวการศึกษาวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงทะเบียน

BuaXua Calendar