Get Adobe Flash player

 

 

 

 

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ศศ.ม. บริหารการศึกษา)

   
 

นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

 

 

                    

 นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

 

 
 

นายสุเทพ ภูชุม

คศ.3

(คบ.ภาษาไทย)

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

 

 

นายสังคม วิบูลย์สิน

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

 
 

 

นางประภาสนันท์ ธรศรี

คศ.3

(กศ.บ.โภชนาการชุมชน)

 

นางกรรณิกา วิบูลย์สิน

คศ.3

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 
 

นายชุมพร ปิ่นโพธิ์

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 

 

นางอรัญญา สุวรรณวงศ์

คศ.3

(คบ.จิตวิทยาและแนะแนว)

 
 

นางสาวปาริฉัตร วงษ์เจริญ

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 

 

นางสาวชฎารัตน์ พลเดช

คศ.2

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 
 

 

นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์

คศ.1

(ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม)

 

นายจิตติชัย บุญพา

คศ.1

(คบ.เคมี เกียรตินิยม)

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นายพงษ์พิชัย ภูกองไชย

ครูอัตราจ้าง

(คบ.เคมี)

นายบัณฑิต    ดวงฉ่ำ

(ค.บ. ภาษาไทย)

ครูอัตราจ้าง

 

 

 นางสาวสุมาลี ศรีทัตชิ

ครูอัตราจ้าง

(วท.บ. วิทยาศาสตร์)


 

 

 

 

 

Miss.วาน ซื้อ หราย

ครูสอนภาษาจีน

 

นางสาวสกุลรัตน์ อินบุญญา

(ค.บ. เคมี)

ครูอัตราจ้าง

 

 
 

  

                

นายประยุทธ หมั่นเก็บ

ช่างปูน ช.4

(นักการ)

             

  

            (คนขับโรงเรียน)

                      

               

   นางศิริลักษณ์    แสนบุญศิริ

   (แม่บ้าน)

                      

 
         

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย  โสมาสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงทะเบียน

BuaXua Calendar